Stichting De Steiger Zaltbommel

 

 

Beleidsplan Stichting De Steiger Zaltbommel

Inleiding

Het idee voor het opzetten van ontmoetingsplek Aanloop De Steiger in Pand9 is ontstaan bij een kleine groep bewoners uit de Buitentuin. Jaarlijks organiseren zij in hun buurt een buurtbarbecue en een kerstbijeenkomst. Zij zijn er voor elkaar, sluiten niemand uit en laten iedereen in zijn waarde. Door wat zij doen, denken zij een beetje te weten wat er speelt in hun buurt, maar ook breder in Zaltbommel. Over hoe men samenleeft en wat er kan spelen achter de voordeur. Met deze ervaringskennis als bron hebben zij het initiatief genomen om iets toe te voegen aan Zaltbommel: een laagdrempelige plek in Pand9 waarin iedereen die dat wil kan aanlopen voor een kop koffie of thee met een praatje.

De plek is bedoeld voor inwoners in een kwetsbare positie, maar ook voor mensen voor wie dat minder of helemaal niet geldt. Pand9 is ideaal vanwege de laagdrempeligheid en de aanwezigheid van een bonte mix aan sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties. Het doel is De Steiger binnen vijf jaar vast onderdeel te maken van een breed Sociaal plein in Zaltbommel waarin bewoners en organisaties op het gebied van welzijn, educatie, cultuur, zorg en ondersteuning samen een sociaal ecosysteem vormgeven dat is voorbereid op de toekomst.

Het idee voor een laagdrempelige aanloopplek in Pand9 is niet nieuw. De signalen dat een aanloopplek nodig is kwamen al eerder van Kringloopwinkel De Spullewaard en het Buurtteam. De coronapandemie maakte dat het initiatief niet eerder van de grond kon komen.

Organisatie

Naam                                               Stichting De Steiger

KvK nummer                                   91059860

Fiscaal nummer                             865539212         

ANBI-status                                     Ja

Contactgegevens                           Wim Lambooij, voorzitter Stichting De Steiger

Aanvragen per mail                       info@desteiger.org

Aanvragen per post                       Buitentuin 77, 5301 WN, Zaltbommel 

Telefoon                                           (06) 5123 4484

Bezoekadres:                                  Pand9, Van Heemstraweg-West 9, 5301PA Zaltbommel

Digitaal:                                            www.spullewaard.nl/stichtingdesteiger

Visie

Als initiatiefnemers van De Steiger geloven wij dat inwoners van Zaltbommel langer gezond en gelukkig kunnen leven en kunnen meedoen in de samenleving wanneer zij verbonden zijn met zichzelf en met anderen. Verbonden zijn met jezelf betekent dat je je leven vormgeeft op een manier die het beste bij jou past. Je kent je talenten en zoekt naar manieren om die maximaal te ontwikkelen, bijvoorbeeld in De Steiger. Verbonden zijn met anderen betekent meedoen in én bijdragen aan de samenleving. Halen en brengen.

Wij verwachten dat De Steiger ertoe bijdraagt dat Bommelaren in kwetsbare situaties eerder in beeld komen. Met een preventieve, collectieve en kansgerichte aanpak gericht op talentontwikkeling, gezond leven en bestaanszekerheid hopen we hen vanuit De Steiger een perspectief te geven. Zodat het beroep op een curatieve, individuele en probleemgerichte aanpak kan worden uitgesteld of zelfs voorkomen.

Missie

De missie van De Steiger is verbinden door te ontmoeten vanuit de overtuiging dat verbonden zijn met jezelf en met anderen leidt tot meedoen én bijdragen aan de samenleving.

We creëren ontmoeting door het organiseren van activiteiten in en vanuit De Steiger. We zijn tevreden als we zichtbare effecten zien bij inwoners van Zaltbommel. We willen dit laten zien aan onze financiers aan de hand van verhalen (vertellen, kwalitatief) en cijfers (tellen, kwantitatief).

Wat betreft het tellen denken we aan het formuleren van enkele effectindicatoren. Te denken valt aan indicatoren die laten zien in hoeverre:

 • Het beter gaat met bewoners in een kwetsbare positie (gezonder en actiever);
 • Meer bewoners zich meer inzetten voor de samenleving (informele zorg en ondersteuning) en;
 • Het gebruik van professionele zorg en ondersteuning daalt (medisch domein en sociaal domein).

Doel:

We werken met lange termijn doelen en korte termijn doelen. Het creëren van ontmoeting staat hierbij centraal inclusief het verrichten van alle verdere handelingen die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Stichting De Steiger dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

Lange termijn

Ons lange termijn doel is De Steiger binnen een periode van vijf jaar (2023-2027) vast onderdeel te maken van een breed Sociaal plein in Zaltbommel. Inwoners en organisaties op het gebied van welzijn, educatie, cultuur, ondersteuning en zorg geven hierin samen vorm aan een toekomstbestendig sociaal ecosysteem. Voor ons is en blijft Pand9 hiervoor de ideale, laagdrempelige en ruwe locatie. Ook voor de periode na 2027.

Korte termijn

Ons korte termijn doel is goed van wal te komen in 2023 en 2024. Te beginnen met de opening van De Steiger op 28 oktober. En met het creëren van ontmoeting door de organisatie van activiteiten in 2023 en 2024. Wij werken volgens een groeimodel. We beginnen klein met het schenken van koffie en thee en het bieden van een luisterend oor. Ook gaan we enkele bestaande activiteiten binnen Pand9 in De Steiger organiseren, zoals het maandelijkse Repair Café en het serveren van soep met een broodje. Op basis van evaluaties breiden we stapsgewijs uit. De Steiger is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 16.30 uur.

Bestuur

Het bestuur van Stichting De Steiger bestaat uit drie personen, een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Het bestuur handelt volgens de statuten en werkt onbezoldigd. De benoeming van de bestuursleden is voor onbepaalde tijd.

Samenstelling bestuur

Naam:                                Lambooij, Willem Hendrikus

Geboortedatum:              16-07-1957

Datum in functie:             10-08-2023

Titel:                                   Voorzitter

Bevoegdheid:                   Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

 

Naam:                                  ter Steege, Hugo Jan

Geboortedatum:              15-07-1966

Datum in functie:             10-08-2023

Titel:                                     Penningmeester

Bevoegdheid:                    Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuursleden)

 

Naam:                                  van Eekelen-Damen, Vicky Victoria Maria

Geboortedatum:              02-05-1972

Datum in functie:             10-08-2023

Titel:                                      Secretaris

Bevoegdheid:                    Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

Activiteiten 

Bij het organiseren van activiteiten kiezen we voor een groeimodel. We beginnen klein en breiden de activiteiten daarna gecontroleerd uit. Om goed te kunnen bepalen wie welke activiteiten wanneer in De Steiger kan gaan organiseren, is een afwegingskader nodig.

We redeneren vanuit onze gezamenlijke stip op de horizon: een breed Sociaal plein in 2027 dat als een vanzelfsprekendheid ook na 2027 wordt voortgezet ofwel in Pand9 ofwel op een nieuwe locatie. Pand9 heeft onze voorkeur.

Vanuit het perspectief van het brede Sociaal plein moeten we kritisch kijken naar ruimtes in de directe nabijheid van De Steiger. We moeten er samen voor zorgen dat deze ruimtes beschikbaar blijven voor sociaal-maatschappelijke doeleinden.

Eind 2023 komt de ruimte vrij waar nu De Parasol van Reinier van Arkel zit. Dit is een zeer aantrekkelijke ruimte met een professionele keuken en een bar. De ruimte biedt de mogelijkheid om in aanvulling op de activiteiten in De Steiger kookactiviteiten op te zetten. Denk aan kookworkshops en kooklessen. Maar ook aan een sociaal restaurant of een Wereldkeuken.

De ruimte van de voormalige was- en strijkservice staat nu leeg. Vanuit het perspectief van een breed Sociaal plein zou het goed zijn deze ruimte te reserveren voor de Makerspace op de wat langere termijn en voor de opslag van spullen voor De Steiger in september en oktober van dit jaar.

Wie?

Wie mogen activiteiten organiseren in De Steiger? De Stichting LTS Saltboemel heeft hierover gezegd dat de ruimte mag worden gebruikt voor sociaal-maatschappelijke activiteiten georganiseerd door de huurders van Pand9 en het burgerinitiatief. Commerciële activiteiten zijn uitgesloten. Hetzelfde geldt voor verjaardagspartijtjes en dergelijke.

We krijgen verzoeken van de gemeente Zaltbommel, woningcorporatie Bazalt Wonen en de Bibliotheek Rivierenland om ook gebruik te mogen maken van de ruimte. Bijvoorbeeld voor inloopspreekuren en sociaal-maatschappelijke activiteiten. Deze activiteiten passen binnen de inhoudelijke doelstelling van de Stichting LTS Saltboemel, maar het gaat hier niet om huurders van Pand9 of het burgerinitiatief. Als we deze activiteiten willen toestaan in De Steiger, moeten we hierover in gesprek met de stichting.

We kunnen zo drie groepen gebruikers onderscheiden:

 • Huurders in Pand9
 • Bewoners van burgerinitiatief De Steiger
 • Sociaal-maatschappelijke organisaties van buiten Pand9

Voor wie?

Iedereen is welkom in De Steiger. Onze focus ligt wel op mensen tussen de 30 en de 60 jaar, omdat voor hen in Zaltbommel nog weinig mogelijkheden voor ontmoeting zijn. We mikken zowel op mensen in een kwetsbare positie als op mensen voor wie dat niet of minder geldt. We waken ervoor dat De Steiger een plek voor mensen in een kwetsbare positie alléén wordt.

Wanneer?

Vanaf de opening van aanloop De Steiger op 28 oktober hanteren we dezelfde openingstijdens als die van Kringloopwinkel De Spullewaard: dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 16.30 uur. Op maandag kan de ruimte worden gebruikt voor overleg, bijvoorbeeld voor overleggen met vrijwilligers of overleg tussen de drie beheerders (inhoudelijk, facilitair en communicatief). We verwijzen naar het document randvoorwaarden voor gebruik.

Wat?

Welke activiteiten willen we in 2023 en 2024 organiseren in De Steiger? Het moet gaan om sociaal-maatschappelijke activiteiten. Commerciële activiteiten zijn uitgesloten. Op 1 augustus hebben we een inventarisatie gedaan onder de drie groepen gebruikers. De opbrengst van die bijeenkomst hebben we verwerkt in bijlage 1 bij dit beleidsplan.

Mogelijke activiteiten in De Steiger (opbrengst inventarisatie 1 augustus)

Randvoorwaarden:

 • Folding frame[1] met presentatie van activiteiten en huisregels in De Steiger (maandplanning)
 • Koppeling met de zorg en hulpverlening (sociale kaart: digitaal en met brochures)

Mogelijke activiteiten in Pand9, maar niet in De Steiger (opbrengst inventarisatie 1 augustus)

[1] Eventueel een beeldscherm.

[1] Alle genoemde organisaties willen gastheren en -dames beschikbaar stellen (diensten van 3 tot 3,5 uur met minimaal twee personen in verband met de veiligheid en gezelligheid)..

[1] Katholieke kerk, De Ontmoeting, Protestantse Gemeenschap Zaltbommel (PGZ) en Moskee Ennasser.

[1] Mogelijkheid om gebruik te maken van de moestuin van Prezzent.

[1] Het gaat om voedsel dat overblijft in de volkstuinen dat niet naar de Voedselbank kan.

[1] Eventueel een beeldscherm.

Vanaf de opening op 28 oktober starten we met het schenken van koffie en thee en het bieden van een luisterend oor tijdens de openingstijden van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 16.30 uur. We gaan uit van duo’s van gastvrouwen/-heren omwille van de veiligheid en gezelligheid.

Vanaf de opening op 28 oktober gaan we passende bestaande activiteiten in Pand9 overbrengen naar De Steiger. Denk aan het Repair Café, het maandelijkse soepproject (waarvan we de frequentie willen verhogen naar wekelijks), de contactgroep autisme 23+ en de sociale vaardigheidstraining. Voor meer informatie, zie bijlage 1.

De inhoudelijk beheerder maakt vanaf september een maandplanning voor de activiteiten. De planning wordt op een centrale plek in of nabij De Steiger gepresenteerd op een folding frame. Ook andere communicatiekanalen worden hiervoor ingezet.

In december 2023 evalueren we hoe het gaat. Dan nemen we een besluit over hoe verder te gaan vanaf 2024. De gedachte nu is dat we vanaf 2024 langzaam gaan uitbreiden met passende activiteiten van de drie groepen gebruikers.

 • In de komende maanden en volgend jaar willen we de stichting op de kaart zetten bij onder andere; de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel, diverse hulpinstanties zoals de Voedselbank, Helpende Handjes, Vluchtelingenwerk, Humanitas e.d. (zie ook debredebewegingbommelerwaard.nl) huisartsen, (basis)scholen, Woningstichting Bazalt en Maasdriel.
 • Dit opgestelde beleid wordt jaarlijks getoetst op juistheid en praktische toepasbaarheid.

Financiën

Stichting De Steiger werkt met een meerjarenbegroting. Van de gemeente Zaltbommel ontvangen we de komende vijf jaar een beperkt exploitatiebudget. We genereren middelen door giften te aanvaarden en aanvragen te doen bij diverse goede doelen instanties. De ontvangen gelden worden gebruikt voor de dekking van de (overige) exploitatiekosten en kosten die gemaakt worden wanneer het bestuur zelf activiteiten organiseert of initiatieven ondersteunt van inwoners van Zaltbommel die activiteiten willen opzetten. Van de inkomsten en uitgaven wordt een eenvoudige administratie bijgehouden. Jaarlijks presenteren wij onze jaarcijfers op onze website.

Hieronder de begroting 2023/2024 opgesteld inclusief een dekkingsplan. Met ingang van 2025 maken we een begroting per jaar.

Toelichting kosten

Het bestuur van de stichting LTS Saltboemel en de gemeente Zaltbommel betalen de realisatie van De Steiger in Pand9. Het betreft een eenmalige investering in de verbouwing van een deel van de aula. Het bestuur van de stichting LTS Saltboemel heeft besloten dat De Steiger geen huur hoeft te betalen. Voor de inrichting en aankleding van de ruimte zal Kringloopwinkel De Spullewaard meubels en dergelijke beschikbaar stellen. Wat De Steiger zelf moet regelen zijn de afwerking van de ruimte en de inrichting en aankleding van de ruimte voor zover Kringloopwinkel De Spullewaard daarin niet kan voorzien. Tevens maakt De Steiger servicekosten en exploitatiekosten. Hierna lichten we de kosten verder toe.

Kosten inrichting/decoratie

Kosten voor materialen voor het afwerken (klussen), inrichten, aankleden en versieren van De Steiger:

 • Afwerken: we ramen voor klusmateriaal € 500 en voor de schuif- of scheidingswand € PM.
 • Inrichten, aankleden en versieren: we gaan meubilair dat al aanwezig is hergebruiken en aanvullen met materiaal uit de kringloopwinkel. Voor meubels, (sfeer)verlichting et cetera ramen we een bedrag van € 500. Dit bedrag nemen we op, omdat we hiermee de waarde van donaties in beeld willen brengen. Zo kunnen we aangeven wie wat bijdraagt.

Servicekosten

Kosten voor elektriciteit en schoonmaak begroten we op € 1.200. De Steiger gebruikt geen gas.

Exploitatiekosten

 • Oprichten stichting: De kosten voor het oprichten van Stichting De Steiger en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel bedragen € 354,80.
 • Aanloop koffie et cetera: Kosten voor koffie, thee en frisdranken. We gaan uit van € 12 per dag, vijf dagen per week en 40 weken: € 2.400.
 • Huur: Huur is niet toepassing. Stichting LTS Saltboemel stelt de ruimte, onder voorwaarden, gratis ter beschikking van Stichting De Steiger.
 • Coördinatie: We voorzien in de tweede helft van 2024 een groei in de activiteiten die in De Steiger gaan plaatsvinden in De Steiger. Hierdoor kan het noodzakelijk zijn om stap voor stap professionele coördinatie te gaan regelen. De coördinatie zal onder meer bestaan uit de planning van activiteiten, het inroosteren van vrijwilligers en het onderhouden van contacten met (potentiële) huurders van De Steiger. We plannen daarom hiervoor vanaf medio 2024 10 uur per week in. De kosten bedragen 25 weken * 10 uur * € 22 per uur = € 5.500 plus een eindejaarsbonus van € 500 = € 6.000.
 • Administratie: We begroten € 250 voor het secretariaat en de financiële administratie. Onderdeel is een bedrag van € 108,90 is voor het aanvragen van eHerkenning 2+. Bovendien doen we diverse kleinere uitgaven voor onder meer postzegels, ordners et cetera.
 • Verzekeringen: We ramen kosten voor een bestuurlijke aansprakelijkheidsverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering voor Stichting De Steiger. Er zijn geen kosten voor de verzekering van vrijwilligers. Zij zijn verzekerend via de gemeente Zaltbommel. Wij ramen de kosten op € 500.
 • Vrijwilligers: We gaan uit van twee vrijwilligers per dag (fulltime). De kosten bedragen op basis van de fiscus € 1.800 per vrijwilliger per jaar. De totale vrijwilligerskosten zijn dan € 3.600 per jaar. We betalen deze kosten niet uit, maar we waarderen ze wel in de begroting. We dekken de kosten bij de opbrengsten als donatie van de vrijwilligers. We gaan uit van 40 nieuwe vrijwilligers. Voor ieder van hen moet er een verklaring omtrent gedrag (VOG) komen. Via DigiD bedragen de kosten € 0. Wel moet Stichting De Steiger hiervoor eHerkenning 2+ aanvragen. De kosten hiervoor hebben we begroot onder ‘administratie’. Verder hebben we kosten begroot voor bedankjes voor vrijwilligers: 40 vrijwilligers * 15 = € 600.
 • Activiteiten: Kosten voor het organiseren van eigen activiteiten van De Steiger, zoals de organisatie van een workshop voor vrijwilligers. We begroten dit op € 100.
 • Communicatie: Aanvragen email en domeinnaam, ontwerpen logo en website, drukwerk et cetera. We ramen deze kosten op € 850.

Toelichting opbrengsten

Om snel van wal te kunnen komen hebben we op korte termijn middelen nodig. We hebben nog geen ANBI-status, waardoor we nog geen beroep kunnen doen op landelijke en provinciale fondsen.

Gemeente Zaltbommel

We zijn nog in overleg met de gemeente Zaltbommel over een exploitatiebudget. Vooralsnog gaan we uit van een PM-post.

Kringloopwinkel De Spullewaard

De kringloopwinkel levert diverse spullen voor de inrichting. Van theelepeltjes tot kasten en alles wat De Steiger kan gebruiken en in de winkel aanwezig is. Het gaat om een bedrag van € 500.

Klinkende Munt

Stichting Klinkende Munt betaalt de kosten voor de inschrijving van De Steiger in het stichtingenregister en de Kamer van Koophandel (besluit 18 juli 2023). Het gaat om een bedrag van € 354,80.

Donatie vrijwilligers

Vrijwilligers doneren een bedrag van € 3.600. Dit is een vertaling van de inzet van onze vrijwilligers. Aan de kostenkant staat eenzelfde bedrag onder de post vrijwilligers. De bedragen vallen tegen elkaar weg. Ze geven wel aan wat de inzet van onze vrijwilligers (Steigeraars) is.

Van Voorden Stichting

Om de nieuwe ruimte geschikt te maken voor onze activiteiten moeten we na oplevering van de ruimte nog werkzaamheden in eigen beheer uitvoeren. Denk aan verven en het ophangen van raamdecoratie. Voor het opstarten zijn (veelal) kleine uitgaven nodig, zoals de aanschaf van koffie et cetera. Ook zullen we de servicekosten aan Pand9 moeten voldoen en zijn diverse verzekeringen nodig. Tot slot willen we ons presenteren via diverse communicatiekanalen. Hiervoor maken we een website. In totaal hebben we voor deze opstartkosten een bedrag begroot van € 3.000. Hiervoor hebben we op 18 augustus een aanvraag gedaan bij de Van Voorden Stichting.

Crowdfunding

We willen zoveel mogelijk mensen die De Steiger en haar doelstelling een warm hart toedragen de kans geven ons financieel te ondersteunen. Daarom starten we een crowdfunding. Wij denken hiermee een bedrag van € 4.700 op te kunnen halen. Hugo heeft Manuela op 19 augustus gevraagd dit te regelen. Manuela zoekt uit welke platforms geschikt zijn. Hugo levert een concept tekst aan. De crowdfunding kan pas starten nadat we een bankrekening hebben.

Verkoop koffie et cetera

We gaan uit van het principe van wederkerigheid. Bewoners die deelnemen aan een activiteit vragen we om een kleine bijdrage voor koffie, thee, frisdranken en (cup a) soep die we gaan serveren. We gaan uit van een opbrengst van € 3.600. Bewoners kunnen ook een bijdrage leveren in natura, bijvoorbeeld door zelf activiteiten mee te organiseren.

Huurders Pand9

Huurders van Pand9 kunnen activiteiten plannen in De Steiger. Ze betalen geen huur, maar we kunnen hen wel vragen een kleine bijdrage te betalen voor het beheer. De geschatte opbrengst is € 500.

Verhuur aan derden

We hebben vanuit De Steiger al contacten gelegd met de gemeente Zaltbommel, Bazalt Wonen en de Bibliotheek Rivierenland. Zij willen De Steiger in principe gebruiken voor hun eigen doelstellingen. Denk aan het houden van spreekuren en het organiseren van activiteiten. Wanneer zij hiervoor huur betalen gaan die opbrengsten naar de Stichting LTS Saltboemel. Voor het beheer vragen wij hen om een kleine bijdrage. De geschatte opbrengst is € 600.

Externe Fondsen

Wanneer we toch fondsen moeten aanspreken, dan komen de volgende opties in beeld:

 • Oranjefonds (projecten).
 • Postcodeloterij Buurtfonds (exploitatie).
 • Coöperatiefonds Rabobank (exploitatie).
 • Subsidieregeling Verbind je buurt! van de Provincie Gelderland (exploitatie, tot 31 december).