Stichting De Steiger Zaltbommel

Beleidsplan Stichting De Steiger Zaltbommel 

Inleiding

Onze samenleving is in transitie. We gaan van verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. In de participatiesamenleving ligt er een grote nadruk op eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. In die transitie zie je dat veel mensen afhaken, het zelf niet redden. Voor hen moet er een vangnet zijn. Dit vangnet komt deels van de overheid, maar voor een groot deel van initiatieven in de samenleving zelf. Het wordt steeds duidelijker dat naast zélfredzaamheid ook sámenredzaamheid nodig is. Overal in het land ontstaan initiatieven waarin inwoners elkaar helpen en naar elkaar omzien. Om eenzaamheid tegen te gaan, onderlinge hulp te regelen en de gevolgen van armoede en schulden tegen te gaan. Ook in Zaltbommel met een initiatief gericht op ontmoeting, verbinding en sociale cohesie tussen inwoners: De Steiger. Het initiatief past binnen de doelstelling van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (art. 1.1.1 onder maatschappelijke ondersteuning, eerste lid).

De Steiger

Het idee voor het opzetten van ontmoetingsplek Aanloop De Steiger in Pand9 is ontstaan bij een kleine groep bewoners uit de Buitentuin. Jaarlijks organiseren zij in hun buurt een buurtbarbecue en een kerstbijeenkomst. Zij zijn er voor elkaar, sluiten niemand uit en laten iedereen in zijn waarde. Door wat zij doen, denken zij een beetje te weten wat er speelt in hun buurt, maar ook breder in Zaltbommel. Over hoe men samenleeft en wat er kan spelen achter de voordeur. Met deze ervaringskennis als bron hebben zij het initiatief genomen om iets toe te voegen aan Zaltbommel: een laagdrempelige plek in Pand9 waarin iedereen die dat wil kan aanlopen voor een kop koffie of thee met een praatje.

De plek is bedoeld voor inwoners in een kwetsbare positie, maar ook voor mensen voor wie dat minder of helemaal niet geldt. Kortom, voor iedereen. Pand9 is ideaal vanwege de laagdrempeligheid en de aanwezigheid van een bonte mix aan sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties. Het doel is De Steiger binnen vijf jaar vast onderdeel te maken van een breed Sociaal plein in Zaltbommel waarin bewoners en organisaties op het gebied van welzijn, educatie, cultuur, zorg en ondersteuning samen een sociaal ecosysteem vormgeven dat is voorbereid op de toekomst.

Het idee voor een laagdrempelige aanloopplek in Pand9 is niet nieuw. De signalen dat een aanloopplek nodig is kwamen al eerder van Kringloopwinkel De Spullewaard en het Buurtteam. De coronapandemie maakte dat het initiatief niet eerder van de grond kon komen.

Doelgroep

De Steiger biedt perspectief voor inwoners in kwetsbare situaties. Zij kunnen er terecht voor een kop koffie of thee met een praatje of voor sociaal-culturele activiteiten. Zij zijn niet alleen deelnemer, maar ook bijdrager. Omdat we de waarde zien van ervaringsdeskundigheid. Wanneer het nodig is leggen we vanuit De Steiger de verbinding met partijen binnen en buiten Pand9 op het gebied van ondersteuning en zorg.

De Steiger is niet alleen bedoeld voor inwoners in een kwetsbare situatie. Het is nadrukkelijk ook een plek voor mensen voor wie dat minder of helemaal niet geldt. Je kunt van betekenis zijn voor anderen en je samen met anderen voorbereiden op een toekomst waarin het minder vanzelfsprekend is dat de overheid de ondersteuning en zorg kan leveren op de wijze waarop dat nu gebeurt. Er zal hoe dan ook een groter beroep gedaan worden op de samenleving zelf. Sociale cohesie is daarvoor een voorwaarde.

De Steiger is dus een plek om te halen en te brengen. Een plek om de beweging terug te maken van ‘ik alleen’ naar ‘wij samen’. En een plek waar de toekomst al vandaag kan beginnen.

Organisatie

Naam                                  Stichting De Steiger

KvK nummer                     91059860

Fiscaal nummer                865539212         

ANBI-status                       Ja

Contactgegevens            Wim Lambooij, voorzitter Stichting De Steiger

Aanvragen                          info@desteiger.org

Telefoon                             (06) 5123 4484

Bezoekadres:                    Pand9, Van Heemstraweg-West 9, 5301PA Zaltbommel

Digitaal:                              www.spullewaard.nl/stichting-de-steiger-zaltbommel/

Visie

Als initiatiefnemers van De Steiger geloven wij dat inwoners van Zaltbommel langer gezond en gelukkig kunnen leven en kunnen meedoen in de samenleving wanneer zij verbonden zijn met zichzelf en met anderen. Verbonden zijn met jezelf betekent dat je je leven vormgeeft op een manier die het beste bij jou past. Je kent je talenten en zoekt naar manieren om die maximaal te ontwikkelen, bijvoorbeeld in De Steiger. Verbonden zijn met anderen betekent meedoen in én bijdragen aan de samenleving. Halen en brengen.

Wij verwachten dat De Steiger ertoe bijdraagt dat Bommelaren in kwetsbare situaties eerder in beeld komen. Met een collectieve, preventieve, ondersteunende, en kansgerichte aanpak gericht op talentontwikkeling, gezond leven en bestaanszekerheid hopen we hen vanuit De Steiger een perspectief te geven. Zodat het beroep op een individuele, curatieve, en probleemgerichte aanpak kan worden uitgesteld of zelfs voorkomen. Daarmee richten we ons op het algemeen belang.

Missie

De missie van De Steiger is verbinden door te ontmoeten vanuit de overtuiging dat verbonden zijn met jezelf en met anderen leidt tot meedoen én bijdragen aan de samenleving.

We creëren ontmoeting door het organiseren van activiteiten in en vanuit De Steiger. We zijn tevreden als we zichtbare effecten zien bij inwoners van Zaltbommel. We willen dit laten zien aan onze financiers aan de hand van verhalen (vertellen, kwalitatief) en cijfers (tellen, kwantitatief).  Wat betreft het tellen denken we aan het formuleren van enkele effectindicatoren. Te denken valt aan indicatoren die laten zien in hoeverre:

  • Meer bewoners zich meer inzetten voor de samenleving (informele zorg en ondersteuning) en;
  • Het gebruik van professionele zorg en ondersteuning daalt (medisch domein en sociaal domein).
  • Het beter gaat met bewoners in een kwetsbare positie (gezonder en actiever);

Doel:

We werken met lange termijn doelen en korte termijn doelen. Door middel van het creëren van ontmoeting bevorderen we de sociale cohesie in Zaltbommel. Door te investeren in het sociaal weefsel in de samenleving van Zaltbommel werken we samen aan een gezondere en actievere bevolking waarin mensen meer naar elkaar omkijken en zich minder eenzaam voelen. Daarnaast verrichten we  alle verdere handelingen die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Stichting De Steiger dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

Lange termijn

Ons lange termijn doel is De Steiger binnen een periode van vijf jaar (2023-2027) vast onderdeel te maken van een breed Sociaal plein in Zaltbommel. Inwoners en organisaties op het gebied van welzijn, educatie, cultuur, ondersteuning en zorg geven hierin samen vorm aan een toekomstbestendig sociaal ecosysteem. Pand9 is hiervoor de ideale, laagdrempelige en ruwe locatie. Ook voor de periode na 2027.

Korte termijn

Ons korte termijn doel is goed van wal te komen in 2023 en 2024. Te beginnen met de opening van De Steiger op 28 oktober.

Activiteiten 

Het creëren van ontmoeting door de organisatie van activiteiten in 2023 en 2024 die bijdragen aan de verwezenlijking van ons doel. Wij werken volgens een groeimodel. We beginnen klein met het schenken van koffie en thee en het bieden van een luisterend oor. We gaan uit van duo’s van gastvrouwen/heren omwille van doelmatigheid, veiligheid en gezelligheid. Ook gaan we enkele bestaande activiteiten binnen Pand9 in De Steiger organiseren, zoals het maandelijkse Repair Café en het serveren van soep met een broodje. Op basis van evaluaties breiden we stapsgewijs uit. De Steiger is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 16.30 uur.

In december 2023 evalueren we hoe het gaat. Dan nemen we een besluit over hoe verder te gaan vanaf 2024. De gedachte nu is dat we vanaf 2024 langzaam gaan uitbreiden met passende activiteiten die de sociale cohesie vergroten.

Bestuur

Het bestuur van Stichting De Steiger bestaat uit drie personen, een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Het bestuur handelt volgens de statuten en werkt onbezoldigd. De benoeming van de bestuursleden is voor onbepaalde tijd.

Samenstelling bestuur

Naam:                                Lambooij, Willem Hendrikus

Geboortedatum:              16-07-1957

Datum in functie:             10-08-2023

Titel:                                   Voorzitter

Bevoegdheid:                   Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

 

Naam:                                 ter Steege, Hugo Jan

Geboortedatum:              15-07-1966

Datum in functie:             10-08-2023

Titel:                                    Penningmeester

Bevoegdheid:                    Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuursleden)

 

Naam:                                 van Eekelen-Damen, Vicky Victoria Maria

Geboortedatum:              02-05-1972

Datum in functie:             10-08-2023

Titel:                                    Secretaris

Bevoegdheid:                    Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

Financiën

Stichting De Steiger werkt met een meerjarenbegroting. We genereren middelen door giften te aanvaarden en aanvragen te doen bij diverse goede doelen instanties. De ontvangen gelden worden gebruikt voor de dekking van de (overige) exploitatiekosten en kosten die gemaakt worden wanneer het bestuur zelf passende activiteiten organiseert of initiatieven ondersteunt van inwoners van Zaltbommel die passende activiteiten willen opzetten. Van de inkomsten en uitgaven wordt een eenvoudige administratie bijgehouden. Jaarlijks presenteren wij onze jaarcijfers op onze website.

Begroting en dekkingsplan

We hebben een begroting met dekkingsplan gemaakt voor de jaren 2023 en 2024 (verlengd boekjaar). Met ingang van 2025 maken we een begroting per jaar.

Toelichting kosten

Het bestuur van de stichting LTS Saltboemel en de gemeente Zaltbommel betalen de realisatie van De Steiger in Pand9. Het betreft een eenmalige investering in de verbouwing van een deel van de aula. Het bestuur van de stichting LTS Saltboemel heeft besloten dat De Steiger geen huur hoeft te betalen. Voor de inrichting en aankleding van de ruimte zal Kringloopwinkel De Spullewaard meubels en dergelijke beschikbaar stellen. Wat De Steiger zelf moet regelen zijn de afwerking van de ruimte en de inrichting en aankleding van de ruimte voor zover Kringloopwinkel De Spullewaard daarin niet kan voorzien. Tevens maakt De Steiger servicekosten en exploitatiekosten. Hierna lichten we de kosten verder toe.

Kosten inrichting/decoratie

Kosten voor materialen voor het afwerken (klussen), inrichten, aankleden en versieren van De Steiger:

 • Afwerken: we ramen voor klusmateriaal € 500.
 • Inrichten, aankleden en versieren: we gaan meubilair dat al aanwezig is hergebruiken en aanvullen met materiaal uit de kringloopwinkel. Voor meubels, (sfeer)verlichting et cetera ramen we een bedrag van € 500. Dit bedrag nemen we op, omdat we hiermee de waarde van donaties in beeld willen brengen. Zo kunnen we aangeven wie wat bijdraagt. We ramen ook € 750 voor de aanschaf van twee goede koffiemachines.

Servicekosten

Pand9 is een school uit de jaren zestig. Het pand is niet duurzaam. Bij de verbouwing van de aula van de school tot De Steiger zijn energiebesparende maatregelen getroffen. Kosten voor elektriciteit en schoonmaak begroten we op € 1.200. De Steiger gebruikt geen gas, omdat gebruik gemaakt wordt van een nieuwe airco-installatie die zowel kan koelen als verwarmen.

Exploitatiekosten

 • Oprichting stichting: De kosten voor het oprichten van Stichting De Steiger en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel bedragen € 354,80.
 • Koffie, thee en frisdranken en soep: We gaan uit van € 12 per dag, vijf dagen per week en 40 weken: € 2.400.
 • Huur: Huur is niet van toepassing. Stichting LTS Saltboemel stelt de ruimte, onder voorwaarden, gratis ter beschikking aan Stichting De Steiger.
 • Coördinatie vrijwilligers: We voorzien vanaf begin 2024 een groei in het aantal activiteiten dat in De Steiger gaat plaatsvinden. Hierdoor wordt het noodzakelijk coördinatie op de vrijwilligers te organiseren. Op dit moment zijn er 10 vrijwilligers, maar dit aantal zal stijgen naar 40 eind 2023. De coördinatie bestaat uit het plannen van activiteiten, het werven, selecteren, trainen, coachen en inroosteren van vrijwilligers. Ook het onderhouden van contacten met (potentiële) huurders van De Steiger hoort hierbij. Vanaf 1 januari 2024 gaan we uit van 10 uur coördinatie per week. We zien de coördinatie als een belangrijke randvoorwaarde om De Steiger goed van de grond te kunnen krijgen in de projectfase (2023 en 2024). We hebben inmiddels iemand op het oog die dit goed kan. Die persoon vraagt echter wel een vergoeding. De kosten bedragen 50 weken * 10 uur * € 22 per uur = € 11.000 plus een eindejaarsbonus van € 1.000 = € 12.000.
 • Administratie: We begroten € 250 voor het secretariaat en de financiële administratie. Onderdeel is een bedrag van € 108,90 is voor het aanvragen van eHerkenning 2+. Bovendien doen we diverse kleinere uitgaven voor onder meer postzegels, ordners et cetera.
 • Verzekeringen: We ramen kosten voor een bestuurlijke aansprakelijkheidsverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering voor Stichting De Steiger. Er zijn geen kosten voor de verzekering van vrijwilligers. Zij zijn verzekerend via de gemeente Zaltbommel. Wij ramen de kosten op € 500.
 • Vrijwilligers: We gaan uit van twee vrijwilligers per dag (fulltime). De kosten bedragen op basis van de fiscus € 1.800 per vrijwilliger per jaar. De totale vrijwilligerskosten zijn dan € 3.600 per jaar. We betalen deze kosten niet uit, maar we waarderen ze wel in de begroting. We dekken de kosten bij de opbrengsten als donatie van de vrijwilligers. We gaan uit van 40 nieuwe vrijwilligers. Voor ieder van hen moet er een verklaring omtrent gedrag (VOG) komen. Via DigiD bedragen de kosten € 0. Hiervoor is eHerkenning 2+ nodig. De kosten hiervoor hebben we begroot onder ‘administratie’. Verder hebben we kosten begroot voor bedankjes voor vrijwilligers: 40 vrijwilligers * 15 = € 600.
 • Activiteiten: Kosten voor het organiseren van sociaal-culturele activiteiten in De Steiger. Daarnaast begroten we kosten voor activiteiten voor de vrijwilligers van De Steiger (zoals het volgen van diverse trainingen, zoals eenzaamheid, omgaan met psychische kwetsbaarheid en agressie. We ramen de kosten op € 750.
 • Communicatie: Aanvragen email en domeinnaam, ontwerpen logo en website, drukwerk et cetera. We ramen deze kosten op € 850.

Toelichting opbrengsten

Om snel van wal te kunnen komen hebben we op korte termijn middelen nodig. We hebben nog geen ANBI-status, waardoor we nog geen beroep kunnen doen op lokale, provinciale en landelijke fondsen.

Gemeente Zaltbommel

We krijgen geen exploitatiesubsidie van de gemeente Zaltbommel.

Kringloopwinkel De Spullewaard

Kringloopwinkel De Spullewaard levert diverse spullen voor de inrichting. Van theelepeltjes tot kasten en alles wat De Steiger kan gebruiken en in de winkel aanwezig is. Het gaat om een bedrag van € 500.

Klinkende Munt

Stichting Klinkende Munt betaalt de kosten voor de inschrijving van De Steiger in het stichtingenregister en de Kamer van Koophandel (besluit 18 juli 2023). Het gaat om een bedrag van € 354,80.

Donatie vrijwilligers

Vrijwilligers doneren een bedrag van € 3.600. Dit is een vertaling van de inzet van onze vrijwilligers. Aan de kostenkant staat eenzelfde bedrag onder de post vrijwilligers. De bedragen vallen tegen elkaar weg. Ze geven wel aan wat de inzet van onze vrijwilligers (Steigeraars) is.

Van Voorden Stichting

Om de nieuwe ruimte geschikt te maken voor onze activiteiten moeten we na oplevering van de ruimte nog werkzaamheden in eigen beheer uitvoeren. Denk aan verven en het ophangen van raamdecoratie. Om dit deel van de opstartkosten te kunnen dekken ontvangen we een eenmalige donatie van de Van Voorden Stichting van € 500 op voorwaarde van daadwerkelijke realisatie van De Steiger.

Stichting Jan Nieuwenhuyzen

Om de nieuwe ruimte geschikt te maken voor onze activiteiten hebben we goede koffiemachines nodig in De Steiger en in een aanpalende ruimte die deel uitmaakt van ons concept voor een breed Sociaal Plein in Pand9. Ook hebben we een startbudget nodig om materialen voor onze activiteiten te kunnen financieren. Om dit deel van de opstartkosten te kunnen dekken ontvangen we een eenmalige donatie van € 1.500 van de Stichting Jan Nieuwenhuyzen.

Crowdfunding

We willen zoveel mogelijk mensen die De Steiger en haar doelstelling een warm hart toedragen de kans geven ons financieel te ondersteunen. Daarom starten we eind 2023 met een crowdfunding actie. Wij denken hiermee een bedrag van € 2.000 op te kunnen halen.

Verkoop koffie, thee, frisdranken en soep

We gaan uit van het principe van wederkerigheid. Bewoners die deelnemen aan een activiteit vragen we om een vrijwillige bijdrage voor koffie, thee, frisdranken en (cup a) soep die we gaan serveren. We gaan uit van een opbrengst van € 3.600. Bewoners kunnen ook een bijdrage leveren in natura, bijvoorbeeld door zelf activiteiten mee te organiseren.

Huurders Pand9

Huurders van Pand9 kunnen ook activiteiten plannen in De Steiger die passen in de doelstelling van De Steiger (bevorderen van ontmoeting en sociale cohesie in Zaltbommel). Ze betalen geen huur, maar we kunnen hen wel vragen een kleine bijdrage te betalen voor het beheer. De geschatte opbrengst is € 500.

Verhuur aan derden

We hebben vanuit De Steiger al contacten gelegd met de gemeente Zaltbommel, Bazalt Wonen en de Bibliotheek Rivierenland. Zij willen De Steiger ook gebruiken. Denk aan het houden van spreekuren en het organiseren van sociale activiteiten die ontmoeting en sociale cohesie in Zaltbommel bevorderen. Wanneer zij hiervoor huur betalen gaan die opbrengsten naar de Stichting LTS Saltboemel. Voor het beheer vragen wij hen om een kleine bijdrage. De geschatte opbrengst is € 600.

Oranje Fonds

Om Stichting De Steiger van de grond te krijgen maken we opstartkosten. We kunnen deze kosten voor een klein deel dekken uit donaties van lokale stichtingen. Er blijft echter een groot deel over waarvoor we nog naarstig op zoek zijn naar dekking. Denk aan de kosten voor het opzetten van de administratie en communicatie en het coördineren van onze vrijwilligerspool.

Het organiseren van de juiste activiteiten in De Steiger in aansluiting op de behoeften van inwoners van Zaltbommel is cruciaal bij de start van De Steiger. Onze vrijwilligers zijn daarin de kritische succesfactor. Bij het werven, selecteren, trainen, coachen en inroosteren van de juiste, enthousiaste vrijwilligers voor De Steiger gaan wij dan ook niet over een nacht ijs. Om dit gelijk vanaf het begin duurzaam te kunnen organiseren kiezen we ervoor de coördinatie van de vrijwilligerspool te beleggen bij een inwoner uit Zaltbommel met veel ervaring op dit gebied. Nadrukkelijk geen professional, maar een doorgewinterde vrijwilliger die hiervoor wel een vergoeding vraagt in de opstartfase van De Steiger.

Om de kosten voor het opzetten van de administratie en communicatie en het coördineren van onze vrijwilligerspool te kunnen dekken vragen wij om een bijdrage van € 11.100 vanuit het Oranje Fonds.

Andere fondsen

We overwegen nog andere fondsen aan te gaan spreken, zoals het Postcodeloterij Buurtfonds en het Coöperatiefonds van de Rabobank.

 

 

 

 

Neem contact op

Winkel: dinsdag t/m zaterdag 10:00 - 16:30

Inname: maandag t/m zaterdag 10:00 - 16:30

Adresgegevens

van Heemstraweg-west 9
5301 PA Zaltbommel

Pand 9, vlakbij de Jumbo, Aldi en achter de huisarts. 

Volg ons