Stichting Klinkende Munt

;Beleidsplan Stichting Klinkende Munt

Inleiding

Het idee voor deze stichting is ontstaan als aanvulling op het doel van Stichting Kringloopwinkel Zaltbommel. Stichting Kringloopwinkel Zaltbommel steunt goede doelen die een ANBI-status hebben. Steeds vaker merken we bij aanvragen voor een bijdrage dat de aanvrager geen ANBI-status heeft, terwijl wij als stichting zo’n aanvraag best zouden willen steunen. Daarnaast krijgen we aanvragen voor schrijnende individuele situaties. Volgens de statuten van Stichting Kringloopwinkel Zaltbommel (De Spullewaard) ondersteunen we geen aanvragen voor individuele situaties. Dat zouden we in een aantal situaties echter wel willen doen. Om dat probleem op te lossen hebben we de Stichting Klinkende Munt opgericht.

Dit beleidsplan gaat dieper in op de individuele hulpvragen. Aanvragen voor goede doelen zonder ANBI-status gaan via de reguliere aanvraagprocedure van de stichting kringloopwinkel Zaltbommel. Bij toewijzen van deze aanvragen gaat de betaling via de stichting Klinkende Munt.

Organisatie

Naam: Stichting Klinkende Munt

KvK nummer: 87776103

Fiscaal nummer: 864402612

ANBI-status: Ja

Contactgegevens:

Aanvragen: klinkendemunt@spullewaard.nl

Overige informatie: kringloop@spullewaard.nl

Telefoon: 0418 – 512270

Bezoekadres: Van Heemstraweg-West 9, 5301PA Zaltbommel

Digitaal: www.spullewaard.nl/KlinkendeMunt

Visie

In onze directe omgeving merken we steeds vaker dat mensen in schrijnende situaties terecht komen. In Nederland, en dus ook in het werkgebied van onze kringloopwinkel, is veel geregeld voor mensen die in schrijnende situaties terecht (dreigen te) komen. Er zijn echter situaties waar geen (directe) oplossing voorhanden is via welke instantie dan ook. Deze schrijnende situaties willen wij met de Stichting Klinkende Munt ondersteunen.

Missie

Wij bieden hulp bij individuele schrijnende situaties waar geen andere hulp mogelijk is.

Doel:

 • Het verlenen van financiële en materiële steun aan mensen die in een schrijnende[1] situatie verkeren.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 • De stichting dient het algemeen belang
 • De stichting heeft geen winstoogmerk.

Om onze doelen te halen handelen we als volgt;

 

Bestuur

 • Het bestuur handelt volgens de statuten en werkt onbezoldigd.
 • Het bestuur vergadert aansluitend aan de bestuursvergadering van de kringloopwinkel. Van de vergadering wordt een aparte besluitenlijst en actielijst opgesteld en bijgehouden.
 • Aanvragen worden door een ‘dagelijks bestuur’, bestaande uit 3 bestuursleden, direct bij binnenkomst in behandeling genomen. (Voor het eerste jaar willen Caroline, Ietje en Wim deze rol op zich nemen.)
 • Het dagelijks bestuur rapporteert iedere vergadering over de afgelopen periode welke aanvragen zijn binnengekomen en zijn toegewezen of afgewezen met een korte geanonimiseerde toelichting.
 • Jaarlijks wordt 1 van deze dagelijks bestuursleden vervangen door iemand uit het bestuur.
 • Hulpvragen tot een bedrag van € 1.000,00 worden direct door het dagelijks bestuur opgepakt en afgewerkt.
 • Hulpvragen boven de € 1.000,00 worden aan het voltallige bestuur voorgelegd.
 • Een hulpvraag wordt binnen 3 dagen afgewerkt. Als er een factuur betaald moet worden wordt deze zo spoedig mogelijk na ontvangst betaald.
 • We genereren geld door giften te aanvaarden en aanvragen te doen bij de stichting Kringloop (Kringloopwinkel De Spullewaard)

Pijler en aanvraagprocedure

 • Een Pijler is een persoon die een hulpvraag kan indienen bij onze stichting. Deze persoon handelt met verstand van zaken over de dienstverlening aan personen die zich in schrijnende situaties bevinden. De namen van de benoemde Pijlers zijn bekend bij het bestuur van de Klinkende Munt.
 • Een Pijler heeft onderzoek gedaan binnen het reguliere aanbod van hulpverlenende instanties en is tot de conclusie gekomen dat hulp vanuit deze instanties niet of nog niet mogelijk is.
 • De rol van de Pijler is van groot belang omdat hulpvragen op basis van vertrouwen worden behandeld en er, omwille van snel en doortastend handelen, dus geen nader onderzoek wordt gedaan door het (dagelijks) bestuur.
 • De hulpverlening dient ter ondersteuning van een structurele oplossing voor de hulpbehoevende(n). Er moet uitzicht zijn op een structurele verbetering van de schrijnende situatie van de hulpbehoevende(n).
 • Alleen een Pijler kan een hulpvraag indienen bij het bestuur. Rechtstreekse aanvragen gedaan door de hulpbehoevenden zelf of door andere personen voor de hulpbehoevende worden doorverwezen naar een Pijler.
 • Middels een beknopte motivatie dient de Pijler de hulpvraag in via de mail van de Klinkende Munt; klinkendemunt@spullewaard.nl. (hiervoor is een formulier in ontwikkeling)
 • De Pijlers krijgen de beschikking over vouchers die te besteden zijn bij kringloopwinkel De Spullewaard en die zij kunnen verstrekken in schrijnende situaties die zij in hun werk tegenkomen.
 • Per geselecteerde instantie (Bijvoorbeeld: Buurtteam stad, Buurtteam dorp, Humanitas, Buurtteam jong, kraamzorg, Schuldhulpverlening e.d.) is 1 persoon de “Pijler” die contact heeft met onze stichting.
 • Als er een herhaalaanvraag voor ondersteuning aan dezelfde hulpbehoevende komt moet deze voorzien zijn van een motivatie waaruit duidelijk blijkt waarom een herhaalaanvraag nodig is.
 • De Pijlers en het dagelijks bestuur van de Klinkende Munt komen eens per jaar bij elkaar om te evalueren en daar waar nodig de procedure van de hulpvraag te verbeteren.
 • Bij een financiële ondersteuning krijgt de stichting een factuur van de Pijler die gericht is aan de hulpbehoevende persoon.

Overige voorwaarden voor hulpverlening door de Klinkende Munt

 • Ieder kalenderjaar stellen we een streefbedrag vast waarvoor een aanvraag gedaan wordt bij de stichting Kringloop Zaltbommel.
 • In dit eerste jaar (2023) willen we bekijken of we per individuele situatie een maximaal bedrag vast willen stellen.
 • We verstrekken GEEN geld aan mensen maar we ondersteunen materieel uit de voorraad van onze kringloopwinkel. Indien nodig schaffen wij spullen aan of dragen wij financieel bij. Ook deze aanvragen gaan via de Pijlers.
 • In uitzonderlijke situaties kan het bestuur van bovenstaande werkwijze afwijken.
 • Aanvragen mogen nooit ter vervanging van andere aanvraagprocedures gedaan worden. Hiermee willen we voorkomen dat aanvragen bij de Klinkende Munt gedaan worden omdat dat eenvoudiger en sneller is dan aanvraagprocedures bij andere instanties.

[1] Een situatie die zo slecht is dat je zou willen dat mensen er niet mee te maken hadden. Hartverscheurend.

Activiteiten laatste maanden 2022 en heel 2023

 • In de komende maanden en volgend jaar willen we de stichting op de kaart zetten bij onder andere; de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel, diverse hulpinstanties zoals de Voedselbank, Helpende Handjes, Vluchtelingenwerk, Humanitas e.d. (zie ook debredebewegingbommelerwaard.nl) huisartsen, (basis)scholen, Woningstichting Bazalt en Maasdriel.
 • Dit opgestelde beleid wordt jaarlijks getoetst op juistheid en praktische toepasbaarheid.

Samenstelling bestuur

Het bestuur werkt onbezoldigd.

 

Naam:                                Lambooij, Willem Hendrikus

Geboortedatum:              16-07-1957

Datum in functie:            05-10-2022

Titel:                                   Voorzitter

Bevoegdheid:                   Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

 

Naam:                                van Klinken, Jan

Geboortedatum:              05-10-1953

Datum in functie:            05-10-2022

Titel:                                   Secretaris

Bevoegdheid:                   Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

 

Naam:                                van Gennip, Cornelia Antonia Henrica Martinus

Geboortedatum:              15-01-1969

Datum in functie:            05-10-2022

Titel:                                   Penningmeester

Bevoegdheid:                   Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

 

Naam:                                de Vries – van den Oord, Anita Johanna Gerarda

Geboortedatum:              15-11-1959

Datum in functie:            05-10-2022

Bevoegdheid:                   Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

 

Naam:                                Riet, Nicole Renate

Geboortedatum:              29-10-1966

Datum in functie:            05-10-2022

Bevoegdheid:                   Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

 

Naam:                                van Leersum – Frederika Daniella

Geboortedatum:              29-06-1962

Datum in functie:            05-10-2022

Bevoegdheid:                   Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

 

Naam:                                van Hooft – Piels, Marianne Adriana Johanna

Geboortedatum:             05-08-1980

Datum in functie:            05-10-2022

Bevoegdheid:                   Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

 

Naam:                                van Eijk – Elisabeth Martina Maria

Geboortedatum:             24- 09- 1954

Datum in functie:            05-10-2022

Bevoegdheid:                   Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

https://www.spullewaard.nl/wp-content/uploads/2024/01/Donatielijst-2023-website.xls